DNES JE STREDA, 27.01.2021, MENINY MÁ BOHUš , BLAHOŽELÁME!

HASIČSKÝ ZBOR OBCE NITRIANSKE PRAVNO

O zbore
História
Články
Fotogalérie
FACEBOOK

- Výročná správa za rok 2016

Organizácia hasičskej jednotky obce Nitrianske Pravno po družstvách

V zmysle platnej legislatívy, platí pre hasičský zbor zaradený v skupine A1 resp. A, časový limit na výjazd do 10 minút od vyhlásenia poplachu, minimálny početný stav 1+3, pričom vždy v zložení :
VELITEĽ DRUŽSTVA + TECHNIK STROJNÍK + HASIČ + HASIČ

I. družstvo

Veliteľ družstva - Miroslav Leitman
Technik strojník - Jozef Chaben
Hasič - Martin Šagát
Hasič - Marek Unterfranc

II. družstvo

Veliteľ družstva - Drahomír Klúčovský
Technik strojník - Milan Cingel
Hasič - Dávid Glesk
Hasič - Jozef Priehoda

III. družstvo

Veliteľ družstva - Ivan Zábojník
Technik strojník - Martin Kobela
Hasič - Paulína Zábojníková
Hasič - Jozef Hiščár

IV. družstvo

Veliteľ družstva - Patrik Lichner
Technik strojník - Kamil Lichner
Hasič - Stanislav Rybár
Hasič - Jaroslav Hrabovský

Tylové zabezpečenie

Hasič - Zdenka Glesková
Hasič - Lenka Hiščárová

II. Kategória A:
 • a) hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva V. až VII,
 • b) hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých zbor nemá dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.
Úlohy:
a) vykonanie
 • 1. prvotného zásahu „1 C“ vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,
 • 2. základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného priestoru,
 • 3. samostatného zásahu pri menších požiaroch v prírodnom prostredí,
 • 4. prvotného zásahu pri vonkajších požiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,
 • 5. jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel, napríklad vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne,
 • 6. jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou, napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,
b) zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.


Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
 • a) absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,
 • b) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)
 • c) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
 • d) dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
 • e) dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,
 • f) vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,
 • g) výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút,
 • h) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.