DNES JE STREDA, 22.01.2020, MENINY MÁ ZORA , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obecný úrad Nitr.Pravno

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - Rekonštrukcia tepelnĂ˝ch rozvodov – ZĹ  N.Pravno
Dodávateľ: L.I.R.R., s.r.o. Necpalská 243/30, 971 01 Prievidz
Zverejnené dňa 10.03.2017
296 753,43 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - pozemok p.è.1325/1 – záhrada o vĂ˝mere 106 m2
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno
Zverejnené dňa 06.02.2017
1,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 2 k nájomnej zmluve uzavretej dòa 6.9.2010
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno, s. r. o.
Zverejnené dňa 03.02.2017
mes/ 1.250,- €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.3 k zmluve o dielo è.6/2010
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 03.02.2017
hod/6€ a 6,50 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - elektroinštalácia budovy telocviène ZĹ 
Dodávateľ: STROJSTAV spol. s r. o., Prievidza
Zverejnené dňa 27.01.2017
47 936,14 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve o stravovanĂ­
Dodávateľ: Personová Jarmila, Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 17.01.2017
3,20 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o poskytovanĂ­ audĂ­torskĂ˝ch sluĹľieb
Dodávateľ: STRAKA & Partners, s. r.o., Bratislava
Zverejnené dňa 17.01.2017
bez DPH 1080,- €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - stavebnĂ© práce - Miesto prvĂ©ho kontaktu
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 16.01.2017
10 000,- €
Dokument vo formáte PDFDodatok k Zmluve o spolupráci N20160120015D03
Dodávateľ: Implement.agentĂşra MPSVaR SR
Zverejnené dňa 09.01.2017
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve o spolupráci N20160120015D02
Dodávateľ: Implement.agentĂşra MPSVaR SR
Zverejnené dňa 09.01.2017
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k zmluve o dielo è. 3/2016 (opornĂ˝ mĂşr, pätky ver.osvetl.)
Dodávateľ: Open, Ing. Peter Ošvát, Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 03.01.2017
35.334,62 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo è. 3/2016 (Priechody pre chodcov, 5x)
Dodávateľ: Open, Ing. Peter Ošvát, Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 03.01.2017
28.862,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o zdruĹľenĂ˝ch dodávkach zemnĂ©ho plynu c.SC2016/092
Dodávateľ: MET Slovakia, a.s.
Zverejnené dňa 30.12.2016
Dokument vo formáte PDFLicenèná zmluva na zverejòovanie cintorĂ­nov na portáli www.cintoriny.sk
Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
Zverejnené dňa 15.12.2016
roène 124,49 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o aktualizácii programov, systĂ©movej podpore a licenèná zmluva
Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o.,
Zverejnené dňa 15.12.2016
roène 114,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok k Zmluve o spolupráci N20160120015D01
Dodávateľ: Implement.agentĂşra MPSVaR SR
Zverejnené dňa 13.12.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 8 k zmluve o kontokorentnom Ăşvere è. 1167/2009/UZ
Dodávateľ: Všeobecná Ăşverová banka, Bratislava
Zverejnené dňa 06.12.2016
60 000,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o poskytnutĂ­ sluĹľby geografickĂ©ho informaènĂ©ho systĂ©mu
Dodávateľ: GEODETICCA, s.r.o., Košice
Zverejnené dňa 05.12.2016
937,20 €
Dokument vo formáte PDFDodatok c.1 k zmluve o dielo z 9.6. 2016
Dodávateľ: Mgr. KristĂ­na Zvedelová, PhD.
Zverejnené dňa 01.12.2016
350,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o spolufinancovanĂ­ zimnej ĂşdrĹľby
Dodávateľ: Fortischem a.s., Obec Chvojnica, Obec N.Pravno
Zverejnené dňa 01.12.2016
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 2 k Zmluve o dielo è.4/2010
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 11.11.2016
km / 0,10 €
Dokument vo formáte PDFZ201630140_Z - BalĂ­kovacĂ­ lis, Plast.kontajnery, vrecia na s.zber a inf.letáky
Dodávateľ: ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenèianske Teplice
Zverejnené dňa 11.11.2016
44 964,31 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è. 1 ku „KĂşpnej zmluve Z201630140_Z
Dodávateľ: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Trenèianske Teplice
Zverejnené dňa 11.11.2016
915,68 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o pripojenĂ­ k IS DCOM a budĂşcej spolupráci
Dodávateľ: DCOM, KýèerskĂ©ho 5, 811 05 Bratislava
Zverejnené dňa 25.10.2016
0,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok c. 4 k Zmluve o dielo c.6/2010 - zvoz kom.odpadu
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 20.10.2016
hod/bez DPH 7,50 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - Obnova strechy Klub dĂ´chodcov
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Zverejnené dňa 19.10.2016
12 000,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo - Oprava strechy Základná škola N.Pravno èasÂť škĂ´lka
Dodávateľ: L.I.R.R., s.r.o.m Necpalská 243/30, 971 01 Prievid
Zverejnené dňa 19.10.2016
32 274,60 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - pozemok, parc.è. 1288 – záhrady o vĂ˝mere 241 m2
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 05.09.2016
421,75 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo è. 12 - vytvorenie a dodanie textov do monografie obce
Dodávateľ: Peter Znášik
Zverejnené dňa 06.07.2016
normostrana - 1,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo è. 11 - vytvorenie a dodanie textov do monografie obce
Dodávateľ: Ján Oller
Zverejnené dňa 06.07.2016
normostrana - 1,00 €


1234567891011