DNES JE STREDA, 27.01.2021, MENINY MÁ BOHUš , BLAHOŽELÁME!

ODPREDAJ/PRENÁJOM MAJETKU OBCE


Pozemok na predaj - p.č. 1022/2 - ostatné plochy - 919 m2
Odpredaj pozemkov bol schválený OZ v Nitrianskom Pravne dňa 7.8.2014 , uznesenie č. 6/2014. Znalecký posudok je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v N. Pravne v kancelárií starostu obce. Lehota na doručenie cenových ponúk do podateľne OcÚ je do 23.10.2014 pričom na cenové ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
14.10.2014 09:14
.
.
Obec Nitrianske Pravno predáva pozemok - TTP
Časť pozemku CKN, p. č. 1933/1 – trvalý trávnatý porast, LV č. 1, k. ú. Nitr. Pravno - časť Chvojnica, ktorého presná výmera bude určená geometrickým plánom s tým, že bude vynechaná minimálne 10 m široká cesta ako prístup na parcelu 1933/1 v k.ú. ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
28.05.2013 10:53
.
.
Ponuka pozemku na predaj
Obec Nitrianske Pravno odpredáva nasledovný majetok : Pozemok parcela číslo : E-KN 90363 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2 nachádzajúci sa v intraviláne obce k.ú. Nitrianske Pravno LV č. 1968 Znalecký posudok č. 197/2012 spracoval : Ing. Pavol Jurkovič Odpredaj pozemku bol schválený OZ v Nitrianskom Pravne dňa 8.11.2012 , uznesenie č. 7/2012....ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
19.11.2012 14:13
.
.
Ponuka pozemkov na predaj
Obec Nitrianske Pravno ponúka na odpredaj nasledovné pozemky :...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
31.07.2012 13:53
.
.

(c) Obecný úrad Nitrianske Pravno 2008