DNES JE STREDA, 24.07.2019, MENINY MÁ VLADIMíR , BLAHOŽELÁME!

Ponuka pozemku na predaj

Obec Nitrianske Pravno
odpredáva nasledovný majetok :


Pozemok parcela číslo : E-KN 90363

zastavané plochy a nádvoria

  • o výmere 149 m2

    nachádzajúci sa v intraviláne obce k.ú. Nitrianske Pravno
    LV č. 1968

  • Znalecký posudok č. 197/2012
    spracoval : Ing. Pavol Jurkovič


 

Odpredaj pozemku bol schválený OZ v Nitrianskom Pravne dňa 8.11.2012 , uznesenie č. 7/2012.

Znalecký posudok je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v N. Pravne v kancelárií starostu obce.

Lehota na doručenie cenových ponúk do podateľne OcÚ je do 4.12.2012, pričom na cenové ponuky doručené po tejto lehote sa nebude prihliadať.


Priameho predaja sa nemôžu zúčastniť fyz. osoby uvedené v ust. § 9, odst. 6 písm. a) až g), a právnické osoby uvedené v ust. § 9a odst. 7, Zák. č. 138/91 Zb.v plat. znení. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu o prevode majetku v prípade,že prevod nebol realizovaný podľa vyššie citovaného zákona.AUTOR: OcÚ
Uverejnené: 19.11.2012 14:13