DNES JE NEDEĽA, 23.02.2020, MENINY MÁ ROMAN, ROMANA , BLAHOŽELÁME!

Činnosť spoločnosti od 1.1.2011 do 31.12.2011

V oblasti výstavby rekonštrukcie a stavebných úprav bolo za uplynulý rok realizovaných viacero akcií

 • Najväčšia akcia bola - vytvorenie novej triedy v MŠ, materiálové náklady - 11 540,- €
 • odvodnenie pozemku MŠ z dôvodu jeho podmočenia - drenážou.
 • zhotovenie obkladov a dlažby v časti sociálnych zariadení v KD vo Vyšehradnom
 • rekonštrukcia priestorov pôvodného kaderníctva pre potreby PZŽ.
 • dokončenie DS a jeho okolia v Solke, náklady spolu - 66 400,-€
 • inštalácia informačnej tabule na športovom ihrisku vrátane prípojky el. energie v dĺžke cca 130m
 • výstavba oplotenia na športovom ihrisku v dĺžke cca 65 m
 • výstavba haly na štiepku pri kotolni SŠ - materiál + proj. - 11270,- € ( predpoklad f.p.na dokončenie cca 9 000,- €)
 • rekonštrukcia výťahovej šachty na dopravu popola z kotolne
 • položenie plávajúcej podlahy pri vstupe do kancelárie zástupkine MŠ
 • vyspádovanie podlahy škrabky v kuchyni SŠ
 • položenie plávajúcej podlahy v kancelárii Čer. kríža
 • oprava mostu pri Pivárni stanica
 • rekonštrukcia bytu po pani Žigmundovej


V oblasti prevádzky, opráv a údržby:

 • správa nájomných bytových domov - výber nájomného, vodné, stočné, vyúčtovania a pod.
 • prevádzkovanie športového areálu - celoročne + zhotovenie a údržba klziska v zimných mesiacoch
 • drobné opravy(po uplynutí záruky) v nájomných bytoch - elektrospotrebiče, sifóny,
 • opravy závad zistených pri revíziách lámp v 13 triedach SŠ
 • inštalácia káblov pre internet o dĺžke 30 m v triedach SŠ
 • pravidelné kontroly ČOV pri bytovkách ( 3x kompletné vyčerpanie a vyčistenie staršej ČOV)
 • pravidelná kontrola kotolní v správe s.r.o.
 • opravy verejného osvetlenia a rozhlasu - Klajber posledný štvrťrok
 • inštalácia a spustenie vianočného osvetlenia
 • kosenie verejných priestranstiev Pravno, Solka, Vyšehradné vrátane cintorínov(4 cintoríny) - 5x
 • hrabanie trávy a lístia z verejných priestranstiev
 • vývoz bioodpadu počas celého roka na kompostovisko cca 150 vlečiek
 • vývoz odpadu z cintorínov z miest, kde nezbierajú s kuka vozom
 • odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií a chodníkov + posyp
 • zametanie posypového materiálu v jarných mesiacoch
 • strihanie stromov na námestí, Dlhej ulici a Hviezdoslavovej ulici 2x
 • dovoz štiepky z Nedožier - do mája , od októbra z Pravenca a zo stanice - 100 vlečiek
 • rozvoz palivového dreva občanom -170 vyvážačiek + 15 multikár
 • zvoz skla z kontajnerov ku hale - 64,5 t
 • zvoz plastov traktorom + multikárou od občanov do haly+ vytriedenie jednotlivých zložiek - 1x mesačne - spolu 14,3 t
 • zvoz papiera traktorom + multikárou od občanov do haly+ vytriedenie jednotlivých zložiek - 1x mesačne - spolu 42,21 t
 • zvoz textilu a veľkoobjemového odpadu traktorom + multikárou od občanov do haly - 1x mesačne - spolu 96,32 t

 
AUTOR: starosta
Uverejnené: 22.08.2012 15:02