DNES JE NEDEĽA, 23.02.2020, MENINY MÁ ROMAN, ROMANA , BLAHOŽELÁME!

Uznesenie č.2/2014 zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

Uznesenie č. 2/2014


zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o.

dňa 13.10. 2014
Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitr. Pravno, s.r.o.


I. Berie na vedomie

a/ správu o plnení lesného hospodárskeho plánu Spoločnosti Obec Nitr. Pravo s.r.o. za I. - III. štvrťrok 2014.


b/ správu o tvorbe a použití fondu opráv za III. štvrťrok 2014.

II. Schvaľuje

a/ navýšenie základného imania spoločnosti o 116.387,83 €.

III. Ukladá

a/ konateľom spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. zverejniť celú správu o plnení LHP za I. - III. štvrťrok 2014


Hlasovanie poslancov - členov VZ :

- za prijatie uznesenia - 9 poslancov

- proti prijatiu - 1 poslankyňa (Ing. Zaťková)

- zdržali sa hlasovania - 0
Ing. Balčirák Jozef
konateľ spoločnosti Obec N. Pravno s.r.o.

 Videozáznam: (autor: M.Vríčan)


AUTOR: J.Balčirák
Uverejnené: 27.10.2014 14:59