DNES JE STREDA, 22.01.2020, MENINY MÁ ZORA , BLAHOŽELÁME!

Veterinárne opatrenia - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/5422247, Fax: +421/5425710,e – mail: ZdravieZvierat.PD@svps.sk
Č.j.: 309/2017 V Prievidzi, dňa 3.2.2017

 

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“)

 

n a r i a ď u j e

 

vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky

právnickým osobám:

 • Mesto Prievidza, MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
 • Mesto Nováky, MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
 • Obec Diviacka Nová Ves, OÚ č1. Diviacka Nová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
 • Obec Diviaky nad Nitricou, OÚ Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
 • Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
 • Obec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Nevidzany, OÚ Nevidzany 49, 972 27
 • Obec Seč, OÚ Seč č. 133, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Dlžín, OÚ Dlžín č.70, 972 26
 • Obec Šútovce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
 • Obec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11 Lazany
 • Obec Lazany, OÚ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
 • Obec Nedožery- Brezany, OÚ Nedožery- Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery - Brezany
 • Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
 • Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 972 16
 • Obec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 972 13
 • Obec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č. 175, 971 01
 • Obec Veľká Čausa, OÚ Veľká Čausa 83, 971 01
 • Obec Chrenovec – Brusno, OÚ Chrenovec – Brusno 972 32
 • Obec Cigeľ, OÚ Cigeľ 192, 971 01
 • Obec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
 • Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
 • Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
 • Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
 • Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovít Benko, Cigeľ 353, 971 01
 • Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
 • Poľovná spoločnosť Čierny Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
 • Poľovná spoločnosť Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky
 • Poľovná spoločnosť Vjarpol, Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 971 01 Prievidza
 • Poľovná spoločnosť Breza, Ing. Dušan Mošať, Lesná 424/1, 958 01 Partizánske
 • Poľovná spoločnosť Žiar Nedožery, Miroslav Mendel, Mladých 431/4,Nedožery Brezany 972 12

 

fyzickým osobám:

vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach ochranného pásma vtáčej chrípky (ďalej len „chovatelia“) vykonať nasledovné

 

opatrenia

 

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy), ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

 

Chov hydiny p. Roman Kočner, Hečkova 2/1164, Bojnice, 972 01 Bojnice
GPS: 48.789133, 18.587968
Dátum zistenia choroby: 30.1.2017
Dátum potvrdenia choroby: 1.2.2017

Vymedzuje pásmo dohľadu – minimálne 10 km od ohniska nákazy:

katastrálne územia mesta : Nováky, Prievidza

katastrálne územia obcí: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Liešťany, Nevidzany, Seč, Dlžín, Šútovce, Poruba, Lazany, Nedožery Brezany, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Chvojnica, Nitrianske Pravno, Malá Čausa, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa, Cigeľ, Sebedražie, Koš, Lehota pod Vtáčnikom

Za týmto účelom RVPS Prievidza nariaďuje v pásme dohľadu:

 

 1. Vykonať do 15.2.2017 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obciach v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Prievidza do 17.2.2017.
  Zodpovední: uvedené obce a chovatelia
   
 2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
  Zodpovední: chovatelia
   
 3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  a) dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  c) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  d) bezodkladne oznámiť na RVPS Prievidza (tel. 046/5422247, 0918 630 905, 0918 630 906) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  - pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
  - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  - akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
  Zodpovední: chovatelia
   
 4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
  Zodpovední: chovatelia
   
 5. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
  Zodpovední: obce
   
 6. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Prievidza.
  Zodpovední: poľovné združenia

 

Ďalej RVPS Prievidza zakazuje:

 • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených
  obciach.
   
 • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
   
 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Prievidza.
   
 • Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.

        Zodpovední: obce a chovatelia

 

 • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.
  Zodpovední: poľovné združenia

 

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 30 1. 2017 bol na RVPS Prievidza nahlásený úhyn 4 ks hydiny majiteľa p. Roman Kočner, Hečkova 2/1164, 972 01 Bojnice. Úradný veterinárny lekár RVPS Prievidza odobral 2 kadávery kury domácej, jedna perlička, jedna hus domáca a zaslal ich do Národného referenčného laboratória – Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu vo Zvolene (ďalej len NRL) za účelom vylúčenia/potvrdenia aviárnej influenzy.

Dňa 1.2.2017 v poobedňajších hodinách informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu H5N8 (CP 4686/2017).

Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 9 a  §12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 o opatreniach na kontrolu moru hydiny sa nariaďujú opatrenia po potvrdení vysokopatogénnej formy vtáčej chrípky a vymedzuje sa ochranné pásmo a pásmo dohľadu.

Na základe uvedeného RVPS Prievidza prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z..

Opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

P o u č e n i e

 

Podľa § 52 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.

 

 

MVDr. Milan Šima

regionálny veterinárny lekár
riaditeľ RVPS Prievidza

 

 

 

Doručuje sa:

Mesto Prievidza, MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
Mesto Nováky, MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Obec Diviacka Nová Ves, OÚ č1. Diviacka Nová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
Obec Diviaky nad Nitricou, OÚ Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
Obec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Nevidzany, OÚ Nevidzany 49, 972 27
Obec Seč, OÚ Seč č. 133, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Dlžín, OÚ Dlžín č.70, 972 26
Obec Šútovce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
Obec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11 Lazany
Obec Lazany, OÚ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
Obec Nedožery- Brezany, OÚ Nedožery- Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery - Brezany
Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 972 16
Obec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 972 13
Obec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č. 175, 971 01
Obec Veľká Čausa, OÚ Veľká Čausa 83, 971 01
Obec Chrenovec – Brusno, OÚ Chrenovec – Brusno 972 32
Obec Cigeľ, OÚ Cigeľ 192, 971 01
Obec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovít Benko, Cigeľ 353, 971 01
Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
Poľovná spoločnosť Čierny Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
Poľovná spoločnosť Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky
Poľovná spoločnosť Vjarpol, Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 971 01 Prievidza
Poľovná spoločnosť Breza, Ing. Dušan Mošať, Lesná 424/1, 958 01 Partizánske
Poľovná spoločnosť Žiar Nedožery, Miroslav Mendel,Mladých 431/4,Nedožery Brezany 972 12

 

Na vedomie:

ŠVPS SR, Botanicka 17, Bratislava 842 13
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská inšpekcia životného prostredia -ústredie, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Prievidza, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Prievidza
Zmluvní SVL


AUTOR:
Uverejnené: 13.02.2017 14:03