DNES JE PONDELOK, 28.09.2020, MENINY MÁ VáCLAV , BLAHOŽELÁME!

Organizačný poriadok Pravnianskeho jarmoku pre rok 2017

Pre usporiadanie Pravnianskeho jarmoku jeho zabezpečenie po organizačno- technickej stránke sa vydáva tento jednotný organizačný poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov jarmoku. 

Článok I.

Čas a miesto konania jarmoku

Pravniansky jarmok sa uskutoční v Nittianskom Pravne na námestí SNP dňa 24.06.2017

 

Článok II.

Predajná doba jarmoku

Otvorenie tradičného Pravnianskeho jarmoku sa uskutoční o 10.00 hod. Predajné miesta je možné zriaďovať 24.06.2017 od 04.00 -10.00 hod. Predajná doba je 24.06.2017 od 10:00 – 19:00 hod. Ambulantný predaj občerstvenia v mieste konania jarmoku je povolený do 24.06.2017 do 22:00 hod. Prevádzky v nebytových priestoroch areálu jarmoku, sa počas jarmoku riadia prevádzkovou dobou jarmoku.

Spôsob organizácie a podmienky účasti na Pravnianskom jarmoku:

 1. v zmysle zákona č.272/1997 Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov o ochrane zdravia ľudí. Fyzická alebo právnická osoba pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín pri hromadných akciách je povinná vyžiadať si posudok orgánu na ochranu zdravia.
   
 2. Organizácia účasti predávajúcich je na základe záväzných prihlášok k účasti na Pravnianskom jarmoku.
   
 3. Termín uzávierky podávania písomných prihlášok je do 09.06.2017. Po tomto termíne môžu byť prihlášky prijaté u správcu jarmoku len v odôvodnených prípadoch so súčasnou úhradou dane za užívanie verejného priestranstva podľa cenníka do pokladne správcu.
   
 4. Pridelenie miest bude prebiehať po rade podľa termínu prihlásenia sa predávajúcich.
   
 5. Na základe údajov uvedených záujemcom v záväznej prihláške, správca jarmoku stanoví výšku poplatku, ktorú mu písomne oznámi, s termínom úhrady najneskôr v deň konania jarmoku. Záujemcom, ktorý nebudú mať uhradené predajné miesto nebude umožnený vstup do jarmočného priestoru.

 

Článok III.

Platobné podmienky a výška poplatkov

Základné poplatky za užívanie verejného priestranstva boli stanovené v súlade s VZN č. 4/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Celková výška poplatku za užívanie verejného priestranstva v závislosti od sortimentu predávaného tovaru je stanovená násobkom zastavenej plochy stánku- predajné miesto a stanoveného poplatku za m2.

Sadzby za m2

 • výrobky vlastnej výroby/ remeselníci 0,-
 • predaj tovarov a služieb mimo výrobkov vlastnej výroby 2,-
 • občerstvenie bez predaja alkoholu 4,-
 • občerstvenie vrátane predaja alkoholu 8,-

 

Ku ploche prenajatého miesta sa bude pripočítavať aj plocha ktorú zaberá motorové vozidlo.

Splatnosť poplatku je pred začatím stavania predajného miesta na mieste. Všetky poplatky bude vyberať poverený zamestnanec obecného úradu.

V prípade, že kontrola zistí, že stánok bol postavený bez zaplatenia poplatku, základný poplatok bude predávajúcemu zvýšený o 100%, to platí aj v prípade, že predávajúci predáva iný druh tovaru na aký má správcom jarmoku vydané povolenie na predaj.

Zaplatením poplatku predajca súhlasí s organizačným poriadkom jarmoku. Ak predajca odmietne poplatok zaplatiť, nebude mu umožnený predaj tovaru.

Počet prípojok a elektrický príkon je limitovaný. Samostatné prípojky pre registračné pokladne organizátor jarmoku nebude poskytovať.

 

V Nitrianskom Pravne, 22.02.2017

 

Ing. Jozef Balčirák
Starosta obce

 

PRIHLÁŠKA : Záväzná prihláška k účasti na TPJ 2017


AUTOR: OcÚ
Uverejnené: 22.02.2017 08:56