DNES JE STREDA, 22.01.2020, MENINY MÁ ZORA , BLAHOŽELÁME!

Oznámenie o začatí územného konania - Vonkajšie osvetlenie

Obec M a l i n o v á,
Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18

Podacie číslo obce: 125/2017 V Nitrianskom Pravne dňa 22.02.2017
Podacie číslo SOcÚ: 89/2017/SP
Vybavuje : Mgr. Budayová, 046/5446218

 

Verejná vyhláška

 

Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.02.2017 na stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3785/2, 3785/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558 v k. ú. Nitrianskom Pravne.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia rieši rozšírenie vonkajšieho osvetlenia prístupovej komunikácie na cintorín. Verejné osvetlenie sa navrhuje od križovatky do obce Solka na prístupovej komunikácii na miestny cintorín s dĺžkou úseku 120 m, pričom v prvej etape sa bude realizovať v dĺžke 90 m a následne posledných 30 m. Osvetlenie sa navrhuje pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na 5-tich oceľových kužeľových pozinkovaných stožiaroch, ukotvených v betónovej pätke, s výškou 6 metrov, bez výložníka. Rozteč stožiarov v rovnom úseku bude 30 m. Celkovo budú nainštalované 4 stožiare v prvej etape. Tento úsek bude napájaný z jestvujúceho osvetlenia z posledného stožiaru v dokumentácii značený B/1/3 káblom CYKY J3x2,5 do poistkovej skrinky, vybavenej držiakom valcovej poistky. Dĺžka kábla bude cca 134 m.

Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 30. 03. 2017 o 09,30 h

so stretnutím v zasadačke Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, Pracovisku v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni - v pondelok a v stredu a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo na zastupovanie.

Upozornenie pre navrhovateľa: najneskôr na ústnom pojednávaní doplniť stavebnému úradu

 • Chýbajúce písomné súhlasy vlastníkov pozemkov, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby a ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo /podľa ust. § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť/,
 • Kópiu z katastrálnej mapy predmetného územia z OÚ Prievidza, katastr. odboru,
 • Chýbajúci výpis z listu vlastníctva na pozemky KN registra E parc. č. 6984/5 – LV 1968, parc. č. 3782/4 a 3782/1 LV 1668 a parc. č. 558 LV 1987),
 • záväzné stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb k návrhu umiestnenia a napojenia stavby (Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s. Žilina; Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; Orange Slovensko – Michlovský s.r.o. Piešťany; Slovak Telekom, a.s. Bratislava – predložené nie je aktuálne; OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát Prievidza; OÚ Prievidza, OSŽP, štátna vodná správa),
 • záväzné stanovisko Správy ciest TSK Trenčín ako správcu cesty III-51822 k navrhovanému umiestneniu stavby;
 • Záväzné stanovisko OÚ Prievidza, OCDaPK k navrhu umiestneniu stavby,

 

Mária Luprichová
starostka obce Malinová

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce (6984/5, 3797/1)
 2. SPF, Budkova 36, Bratislava (3805/1, 3808/1, 3788/1, 3784/1, 3796/1, 3789/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3782/2, 3782/3, 3783/1, 3800/1, 3801/1, 3804/1, 3782/4, 3782/1)
 3. Mária Kurbelová, Prievidzská 41/59, Nitrianske Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 4. Eva Balážová, Lazany č. 306, 972 11 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 5. Anna Richterová, Malinová č. 334 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 6. Erika Štefániková, M.R.Štefánika 1082/38, Nitrianke Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 7. Jozef Patko, Dlhá 18/16, Prievidza (3784/1)
 8. Oľga Zimmermannová, J. Jesenského 449/3/1, Prievidza (3784/1)
 9. Viliam Toporcel, Javorová č. 5/20, Žilina - Solinky (3784/1)
 10. M. Tenzerová, Žltá č. 319, Nitrianske Pravno (3785/1, 3785/2)
 11. Správa ciest TSK, Brnianska 3, Prievidza
 12. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby a zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania je doručované v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona – verejnou vyhláškou
 13. Neznámym fyzickým a neznámym právnickým osobám, resp. účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy je oznámenie o začatí územného rozhodnutia doručované v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – verejnou vyhláškou

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:

 1. OÚ Prievidza, OSŽP, OH, OPK, ŠVS, OPK, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
 2. OÚ Prievidza, OCDaPK, Medzibriežkova 2
 3. OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4
 4. OR PZ, ODI Prievidza, Košovská cesta 14, Prievidza
 5. KPÚ Trenčín, Nová 2, Prievidza
 6. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 7. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44B, Bratislava
 8. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
 9. Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava
 10. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (servisná organizácia Orange Slovensko a.s.)
 11. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežkova 2, Prievidza
 12. Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník verejného osvetlenia
 13. Obec Malinová v zastúpení starostkou obce
 14. Do spisu stavebného úradu

 


AUTOR: stav-urad
Uverejnené: 22.02.2017 11:41