DNES JE NEDEĽA, 23.02.2020, MENINY MÁ ROMAN, ROMANA , BLAHOŽELÁME!

Uznesenie OZ č. 1/2017

Uznesenie č. 1/2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne dňa 23. 2. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne

I. Berie na vedomie

a/ Správu o činnosti Obecnej rady v N. Pravne a kontrolu plnenia uznesení

b/ Správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

c/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016

d/ Správu o výkone samosprávnych funkcií a prenesených kompetencií zo štátnej správy na obec za r. 2016

e/ Vzdanie sa Mendelovej Zuzany a pána Tibora Pavlíčka členstva v komisii školstva, kultúry a športu

f/ Rozpočtové opatrenie č.1/2017 týkajúce sa dotácií zo štátneho rozpočtu pre Spojenú školu

II. Schvaľuje

a/ Doplnok č. 3 k VZN č. 9/2014, ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

b/ Vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa Spojenej školy, Školská 370/19, Nitrianske Pravno podľa platných predpisov.
Termín: do 10. 4. 2017

c/ Predĺženie platnosti nájomných zmlúv nájomníkom bytov v bytovom dome „C“ v Nitr. Pravne podľa zoznamu na prílohe v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. z 26. 10. 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní nasledovne:

  • Lucia Blahá, Matej Jagvirth, Hviezdoslavova 1115/11, Nitr. Pravno, č. bytu 4, bytový dom „C“ /doba nájmu do 23. 05. 2017/ od 24. 05. 2017 do 24. 05. 2020
  • Mária Matušková, Adrián Kotrík, Hviezdoslavova 1115/11, Nitr. Pravno, č. bytu 8, bytový dom „C“ /doba nájmu do 01. 05. 2017/ od 02. 05. 2017 do 02. 05. 2020


d/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2017, ktoré sa týka čerpania rezervného fondu obce na výdavky súvisiace s dokončením Modernizácie MŠ.

e/ Čerpanie rezervného fondu do výške 3.794,30 €.

f/ Vystúpenie obce Nitr. Pravno zo Spoločného stavebného úradu Bojnice a vytvorenie Spoločného stavebného úradu v Nitrianskom Pravne spolu s obcami Tužina, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Pravenec, Poluvsie
Termín: od 1. 7. 2017

g/ Odpredaj majetku obce – pozemky – nasledovne:

pozemok p.č. 146/4 o výmere 20 m2 – záhrady
pozemok p.č. 146/11 o výmere 8 m2 - zastavané plochy
pozemok p.č. 146/15 o výmere 15 m2 – zastavané plochy
pozemok p.č. 146/18 o výmere 13 m2 záhrady
pozemok p.č. 146/22 o výmere 1 m2 – záhrady
pozemok p.č. 146/24 o výmere 1 m2 – záhrady
pozemok p.č. 146/25 o výmere 16 m2 - záhrady
pozemok p.č. 146/27 o výmere 7m2 – záhrady
k. ú. Solka pre žiadateľa Ing. Szalaia Ľudovíta a manž., Bukovčana 23/3, Prievidza za cenu 7,-/m2.
Odpredaj pozemkov je uznaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o dokupovanie priľahlých pozemkov k pozemku žiadateľa.
Termín: do 31. 12. 2017

h/ Odkúpenie časti pozemku E-KN p.č. 3784/1, orná pôda o výmere 252 m2, LV 776 k.ú. Nitrianske Pravno od vlastníkov :

1. Patko Jozef a Patková Mária - spoluvlastnícky podiel 1/8 t.j. 31,5 m2
2. Zimmermanová Oľga - spoluvlastnícky podiel 5/16 t.j. 78,75 m2
3. Toporcer Viliam - spoluvlastnícky podiel 5/16 t.j. 78,75 m2
za cenu 14.- €/m2 z dôvodu výstavby osvetlenia prístupovej cesty k cintorínu a parkoviska v Nitrianskom Pravne.
Termín: do 31. 12. 2017

i/ Členov komisie pre vyhodnotenie architektonických návrhov Kultúrneho domu v Nitr. Pravne za Obec Nitr. Pravno nasledovne:

Ing. Arch. Marian Grom – člen komisie s hlasovacím právom
Znášik Peter - člen komisie s hlasovacím právom
Róbert Kubala - s hlasom poradným

 

III. Odporúča

a/ uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi obcou a firmou STATEL na prenájom časti pozemku p. č. 2134 k.ú. Vyšehradné o výmere 100 m2 pre telekomunikačnú stavbu – 30 m telekomunikačný stožiar za cenu 1.500,- €/rok.

b/ uzatvoriť nájomnú zmluvu s pánom Žužafkom na prenájom parkovacích plôch s výpovednou lehotou 3 mesiace pre vytvorenie odstavných a parkovacích plôch pre 6 aut na ploche 79,5 m2 na pozemku C-KN p. č. 6/1 k. ú. Nitrianske Pravno pre plánovanú stavbu „Prestavba rodinného domu na polyfunkčný objekt, Nitrianske Pravno„

 

IV. Ukladá

a/ Obecnému úradu v Nitr. Pravne vyzvať p. Cachovana zo spol. Lesoprogres riešiť zamedzenie znečisťovania Nádražnej ulice.

b/ Stavebnej komisii zaoberať sa listom od p. Rastislava Haronika s požiadavkou zriadenia kachliarskeho múzea v suteréne Obecného úradu.

c/ Komisii kultúry a športu zaoberať sa listom LO MTJ s požiadavkou o navýšenie finančných prostriedkov.

 

V Nitrianskom Pravne 23. 2. 2017

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce


AUTOR: OcÚ
Uverejnené: 28.02.2017 12:58