DNES JE UTOROK, 21.01.2020, MENINY MÁ VINCENT , BLAHOŽELÁME!

Výberové konanie – riaditeľ/ka Spojenej školy Nitr.Pravno

Obec  Nitrianske Pravno 

ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

 

Riaditeľ/ka Spojenej školy, Školská 370/19, Nitr. Pravno

s organizačnými zložkami Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitr. Pravno a Základná umelecká škola, Školská 1, Nitr. Pravno

 

s nástupom od 1. júna 2017

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 1. Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 2. Absolvovanie 1. atestácie /1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada/
 3. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Kritériá a požiadavky:

 1. Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 3 ods. 1 písm. b/ a §§ 3 a 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 2. Základná znalosť problematiky riadenia
 3. Orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 4. Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov
 5. Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 6. Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 7. Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 8. Informácie o dosiahnutých výsledkoch v odbornej práci /metodická práca, publikovanie, vypracovanie projektov, úspešná realizácia projektov/
 9. Základy práce s počítačom a schopnosť používať internet

 

Zoznam požadovaných dokladov :

a/ prihláška

b/ overené kópie o vzdelaní – doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach, doklad o absolvovaní 1. atestácie

c/ zápočet pedagogickej praxe - overená fotokópia

d/ profesijný životopis

e/ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

f/ návrh koncepcie dlhodobého rozvoja školy v rozsahu maximálne troch strojom písaných strán A4 s tridsiatimi riadkami /i v elektronickej verzii/

g/ pracovné hodnotenie zamestnávateľa za posledné tri roky, nie staršie ako tri mesiace, potvrdené čestným prehlásením o pravdivosti údajov

h/ písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov 

i/ preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce riaditeľa

 

Pre potrebu prípadného doplnenia dokladov uviesť telefonický kontakt.

Pre riaditeľa školy nemá obec k dispozícii školský ani iný byt.

 

Prihlášku s uvedenými dokladmi v zalepenej obálke je potrebné doručiť osobne, alebo poštou najneskôr do 4. 5. 2017 do 14.00 hod. s označením – "Výberové konanie – riaditeľ Spojenej školy Nitr. Pravno – neotvárať"

na adresu:
Obecný úrad Nitrianske Pravno
Nám. SNP č. 1/1
972 13 Nitrianske Pravno

 

V Nitr. Pravne dňa 31. 3. 2017

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

Zverejnenie:

 1. Úradná tabuľa obce Nitr. Pravno
 2. Internetová stránka obce - www.nitrianskepravno.sk
 3. Týždenník MY 2 x /10. 4. 2017 a 18. 4. 2017/
 4. Na nástenke v budove Spojenej školy v Nitr. Pravno
 5. Regionálna televízia AVT Prievidza


AUTOR: OcÚ
Uverejnené: 13.03.2017 09:52