DNES JE UTOROK, 21.01.2020, MENINY MÁ VINCENT , BLAHOŽELÁME!

OBEC NITRIANSKE PRAVNO s.r.o.

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

PREDMET ČINNOSTI:

  • Lesné hospodárstvo
  • Bytové hospodárstvo
  • Stavebná činnosť
  • Správa / údržba cintorínov 
  • Správa / údržba miestnych komunikácií
  • Správa / údržba obecných objektov
  • Separácia a zber druhotných surovín

Obec Nitrianske Pravno s.r.o,
sídlo kancelárie : Námestie SNP 360/16, 972 13 Nitrianske Pravno
(bývalý dom služieb - vstup z dvora)

KONTAKTY:
tel./fax : 046/5498 635

Ing. Tomáš Šujan - riaditeľ :: 0948/400 622      sujan@nitrianskepravno.sk
Ing. Jana Rupeová - ekonómka :: 0918/ 879 576

e-mail: sro@nitrianskepravno.sk

Úradné hodiny:        Po-Pi  7.00 - 15.30

Hlásenie porúch aj mimo prac. času na horeuvedené mobilné tel. čísla.


Predaj čerstvej ihličnatej guľatiny / PREDANÉ
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. ponúka na predaj čerstvú ihličnatú guľatinu v lokalite : Kravská dolina - SMREK (33 m3), SMREKOVEC (32 m3), trieda 3 A,B,C Minimálna cena je stanovená lesníkom na sumu 52,-€ bez DPH za drevinu SMREK; 53,-€ bez DPH za SMREKOVEC. ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
02.03.2017 15:22
.
.
Predaj čerstvej ihličnatej a bukovej guľatiny / PREDANÉ
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. ponúka na predaj čerstvú ihličnatú guľatinu v lokalitách : Čertová - SMREK (63 m3), JEDĽA (77 m3), SMREKOVEC (120 m3), trieda 3 A,B,C Keleš     - SMREK (13 m3), JEDĽA (20 m3), SMREKOVEC ( 12 m3), trieda 3 A,B,C Minimálna cena je stanovená lesníkom na sumu 55,-€ bez DPH za dreviny...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
22.02.2017 08:00
.
.
Cenník palivového dreva na rok 2017
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. prijíma objednávky na dodávku palivového dreva na rok 2017. Osobne v kancelárii na Námestí SNP v Nitrianskom Pravne (za bývalým Domom služieb), alebo telefonicky na čísle 046/5498 635. Pre každú domácnosť je určená jedna vyvážacia súprava (cca 5 - 6 m3 dreva). V prípade prebytku ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
12.01.2017 09:00
.
.
Výberové konanie – hospodár na futbalovom ihrisku
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na funkciu Hospodár na futbalovom ihrisku Požiadavky na zamestnanca: Požadované minimálne vzdelanie - ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou Počítačové znalosti - Microsoft Word, Excel - základy, Internet Vodičský preukaz - typ B ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
09.12.2016 13:12
.
.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Obec Nitrianske Pravno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti Obec Nitr.Pravno s.r.o. Viac info:...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
27.05.2016 14:13
.
.
Uznesenie č. 2/2015 zo zasad. Valného zhromaždenia spoločnosti
Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Berie na vedomie Správu o činnosti spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. za obdobie 1 – 5/2015. Schvaľuje a/ Účtovnú závierku spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. za r. 2014, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky......ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
19.06.2015 13:44
.
.
POZVÁNKA :: Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Na základe Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. zvolávam Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., na ktoré Vás týmto pozývam....ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
27.05.2015 13:26
.
.
Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2014
Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2014 poskytuje objektívne informácie o vecnom a hodnotovom plnení celkových plánovaných úloh podniku za hodnotené obdobie a zároveň popisuje podmienky, za ktorých podnik tieto úlohy realizoval. Všetky údaje uvádzané v Správe ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
16.04.2015 15:12
.
.
Správa o doterajšom hospodárení v lesoch obce Nitr.Pravno (2014)
Hospodárska činnosť v lese sa vykonáva celoročne od starostlivosti o najmladšie vývojové štádia až po ťažbu dreva v rubne zrelých porastoch. Zalesňovanie, ochrana proti zveri, ochrana proti burine, výsek nežiadúcich drevín a krov, prečistky, prebierky a nakoniec obnovná ťažba. To všetko patrí do...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
16.04.2015 14:59
.
.
Uznesenie č. 1/2015 zo zasad. Valného zhromaždenia spoločnosti
Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. I. Berie na vedomie Správu o činnosti spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. za r. 2014 , II. Schvaľuje a/ Vytvorenie 3 pracovných miest čiastočne financovaných zo zdrojov ÚPSVAR na obdobie ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
02.04.2015 16:11
.
.
Správa o doterajšom hospodárení v lesoch obce Nitr.Pravno
Hospodárska činnosť v lese sa vykonáva celoročne od starostlivosti o najmladšie vývojové štádia až po ťažbu dreva v rubne zrelých porastoch. Zalesňovanie, ochrana proti zveri, ochrana proti burine, výsek nežiadúcich drevín a krov, prečistky, prebierky a nakoniec obnovná ťažba. To všetko patrí do starostlivosti o les, ktorej výsledkom je les ako ho poznáte....ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
02.12.2014 08:39
.
.
Uznesenie č.2/2014 zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
Uznesenie č. 2/2014 zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. dňa 13.10. 2014 Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitr. Pravno, s.r.o. I. Berie na vedomie a/ správu o plnení lesného hospodárskeho plánu Spoločnosti Obec Nitr. Pravo s.r.o. za I. - III. štvrťrok 2014. ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
27.10.2014 14:59
.
.
Cenník sortimentov surového dreva platný od 13.2.2013
Obec Nitrianske Pravno spol. s r.o. nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno prevádzka SNP 360/18 Tel: +421465498635, e-mail: sro@nitrianskepravno.sk Cenník sortimentov surového dreva hrúbkový stupeň 20 cm + ceny sú udávané bez DPH...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
14.02.2013 16:24
.
.
Činnosť spoločnosti od 1.1.2011 do 31.12.2011
V oblasti výstavby rekonštrukcie a stavebných úprav bolo za uplynulý rok realizovaných viacero akcií: Najväčšia akcia bola- vytvorenie novej triedy v MŠ, materiálové náklady- 11 540,- €, -odvodnenie pozemku MŠ z dôvodu jeho podmočenia - drenážou. -zhotovenie obkladov a dlažby v časti sociálnych zariadení v KD vo Vyšehradnom...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
22.08.2012 15:02
.
.
Uznesenie č.10/2012 z valného zhromaždenia spoločnosti Obec N.Pravno s.r.o. 28.6.2012
19.07.2012 16:58
.
.
Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Obec Nitr.Pravno s.r.o.
12.07.2012 13:43
.
.
Výberové konanie - obsadenie prac. miesta na pozíciu lesník
Spoločnosť Obec Nitrianske Pravno s.r.o., so sídlom Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, týmto vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu: l e s n í k...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
23.03.2012 13:26
.
.
PONUKA :: Drevo na odpredaj
Firma Obec Nitrianske Pravno, s.r.o, správca obecných lesov, ponúka záujemcom na odpredaj: tvrdé bukové drevo a mäkké ihličnaté drevo ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
10.02.2012 14:24
.
.
Podmienky samozberu dreva
lokalita pre vykonanie samozberu bude určená po dohode s pracovníkom firmy (OLH). po vzájomnej dohode odberateľa a pracovníka OLH bude vypísaná povolenka na samozber, ktorá je platná 14 dní od vystavenia a bude obsahovať lokalitu, množstvo a druh dreva, ktoré je možné na povolenku odobrať. V prípade nedodržania ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
26.07.2011 13:32
.
.
Z aktivít obecnej s. r. o. (leto,jeseň 2010)
Počas letných prázdnin prebiehal v areáli Spojenej školy v Nitrianskom Pravne čulý stavebný ruch. Uskutočňovali sa práce na modernizácii školskej jedálne tak, aby tieto priestory spĺňali najprísnejšie kritériá pre stravovanie a prípravu jedál. Rekonštrukciou prešla aj kotolňa školy,...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
25.10.2010 10:38
.
.
činnosť spolo?nosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v období jan.-marec 2010
Príprava palivového dreva v zimnom období pracovníkmi spoločnosti pre potreby občanov .Práce na realizácii projektu „Multifunkčné ihrisko „ . Obec s.r.o. pre skvalitnenie údržby a životného prostredia zakúpila zametacie zariadenie , ktoré sa bude využívať na údržbu ciest ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
23.03.2010 13:25
.
.
Nová tvár domu služieb, požiarna nádrž, dom smútku Solka
Budova domu služieb nadobúda nový vzhľad. Bezbariérový vstup ocenia predovšetkým občania s telesným postihnutím a mamičky s kočíkmi pri využívaní služieb novoumiestnenej pošty a ostatnej obchodnej siete, i obecnej ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
30.10.2009 08:43
.
.
Pribudol nový „ohradník“ - skládka bioodpadu
V máji pribudol v našej obci ďalší "ohradník", do ktorého je možné vyvážať bioodpad, teda napr. trávu, zvyšky rastlín, listy či konáre. Ohradník sa náchádza v zadnej časti uličky vedľa skladových priestorov firmy Kremel. ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
05.06.2009 13:11
.
.
Požiarna nádrž Bôrik
V minulom roku začali práce na požiarnej nádrži pri Bôriku. Slúžiť bude v prípade požiarov ako zdroj vody. V súčastnosti sa prevádzajú práce na spevňovaní okrajov hrádze a odstraňovanie krovitých porastov v okolí nádrže. ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
05.06.2009 12:52
.
.
Nové priestory pre Slovenskú poštu i Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
Dom služieb v našej obci mení svoj vzhľad. V zimnom období postupne dochádza k úprave vnútorných priestorov. Bola dokončená rekonštrukcia priestorov pre poštu a v zadnom trakte objektu nové administratívne priestory pre s.r.o. V blízkej budúcnosti budú služby pošty sprístupnené verejnosti. V nových priestoroch Slovenská pošta ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
04.02.2009 11:08
.
.
REPORTÁŽ - rozhovor s riaditeľom spol. Obec Nitr.Pravno s.r.o.
Rozprávame sa s riaditeľom spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
OZ v Nitrianskom Pravne na svojom zasadnutí 24. mája 2007 schválilo vytvorenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom Obec Nitrianske Pravno, kde 100% vlastníkom je obec. ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
26.01.2009 12:24
.
.
Zmeny v separovaní odpadu.
Dávame do pozornosti občanom, že od 1.1. 2009 sa bude separovaný odpad vyvážať už len vo štvrtok. Prvý štvrtok v mesiaci to budú Pet fľaše, druhý štvrtok v mesiaci papier, tretí štvrtok starý textil. Novinkou je, že štvrtý štvrtok v mesiaci sa bude vyvážať veľkoobjemový odpad ako príklad staré sedačky, nábytok a podobne. Tieto služby pre občanov ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
26.01.2009 12:24
.
.
DAR?EK DE?OM : Detské ihrisko na námestí
Námestie v Nitrianskom Pravne ožilo detským džavotom. Tomuto renesančnému historickému skvostu detský smiech pristane. Veľkosť námestia dovolila umiestniť detské ihrisko práve v týchto exteriéroch. Pribudnú ešte lavičky...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
26.01.2009 12:25
.
.

(c) Obecný úrad Nitrianske Pravno 2009