DNES JE STREDA, 24.07.2019, MENINY MÁ VLADIMíR , BLAHOŽELÁME!

Dokumenty : Obecný úrad Nitr.Pravno

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.ZMLUVY

Dokument vo formáte PDFZmluva o pripojenĂ­ zariadenia do distr. sĂşstavy P23702013070117
Dodávateľ: Stredosl. energetika - DistribĂşcia a.s.
Zverejnené dňa 09.08.2013
zál./211,22 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o pripojenĂ­ zariadenia do distr. sĂşstavy P23702013070118
Dodávateľ: Stredosl. energetika - DistribĂşcia a.s.
Zverejnené dňa 09.08.2013
zál./211,22 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o pripojenĂ­ zariadenia do distr. sĂşstavy P23702013070119
Dodávateľ: Stredosl. energetika - DistribĂşcia a.s.
Zverejnené dňa 09.08.2013
zál./211,22 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o pripojenĂ­ zariadenia do distr. sĂşstavy P23702013070120
Dodávateľ: Stredosl. energetika - DistribĂşcia a.s.
Zverejnené dňa 09.08.2013
zál./211,22 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o pripojenĂ­ zariadenia do distr. sĂşstavy P23702013070121
Dodávateľ: Stredosl. energetika - DistribĂşcia a.s.
Zverejnené dňa 09.08.2013
zál./211,22 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o pripojenĂ­ do distribuènej siete -NBD II.etapa lokalita FarskĂ©
Dodávateľ: SPP-distribĂşcia, a.s.Bratislava
Zverejnené dňa 05.08.2013
210,98 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o dielo 1/2013 - zhotovenie deliacich ostrovèekov
Dodávateľ: AD znaèenie, s.r.o., Ĺ tefánika 3, 971 01 Prievidza
Zverejnené dňa 23.07.2013
3576,48 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o poskytnutĂ­ dotácie zo Ĺ R SR - prevencia kriminality
Dodávateľ: Minist.vnĂştra SR - Obv.Ăşrad Trenèín
Zverejnené dňa 23.07.2013
3500,00 €
Dokument vo formáte PDFPrĂ­loha ku zmluve o dodávke vody è. 306201104 - byt. dom G,H
Dodávateľ: Stred. vodárenská prevádz. spoloènosÂť, a.s.
Zverejnené dňa 26.06.2013
-,00 €
Dokument vo formáte OfficeZmluva o poskytnutĂ­ audĂ­torskych sluĹľieb
Dodávateľ: Interaudit Zvolen spol.s r.o
Zverejnené dňa 31.05.2013
890+DPH,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o zabezpeèovanĂ­ koordinátora bezpeènosti práce
Dodávateľ: GKV & Ac. spol. s.r.o. Prievidza
Zverejnené dňa 20.05.2013
mesaène 100,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva na pozemok - 5 m2 -predaj ovocia a zeleniny- M.Reisel
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 14.05.2013
31,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva na pozemok - 20 m2 - 19.4.2 do 31.7.2013 - M.Májeková
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 26.04.2013
352,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva na pozemok - 20 m2 - 24.4.2013 do 24.5.2013 - R.ĂŹuriš
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 26.04.2013
124,00 €
Dokument vo formáte PDFDohoda - ĂşdrĹľba ver. priestranstiev pri dome smĂştku pre rok 2013
Dodávateľ: PZĹ˝, miestna organizácia
Zverejnené dňa 09.04.2013
350,00 €
Dokument vo formáte PDFNájomná zmluva - pozemok, p.è. 225/5 - I.KrĂ©besová
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 09.04.2013
roène 118,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o poskytovanĂ­ stravovania - Hotel Vyšehrad
Dodávateľ: OÂľga Petiašová Babitzová, Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 28.03.2013
á 3,20 €
Dokument vo formáte PDFPoistná zmluva - stavebnĂ© poistenie proti všetkĂ˝m rizikám - CAR
Dodávateľ: Allianz – Slovenská poisÂťovòa, a. s.
Zverejnené dňa 25.03.2013
1 344,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o spolufinancovanĂ­ - zimná ĂşdrĹľba
Dodávateľ: Fortischem a.s. Nováky
Zverejnené dňa 13.03.2013
---,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - parc.è. 1834/1 – orná pĂ´da 290 m2
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 28.02.2013
5800,00 €
Dokument vo formáte PDFPoistná zml.è.411016330 (Prevádzka lyĹľ.vleku, 1) OpatrovateÂľská èinnosÂť)
Dodávateľ: Allianz – Slovenská poisÂťovòa, a. s.
Zverejnené dňa 27.02.2013
2 522,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o zriadenĂ­ vecnĂ©ho bremena
Dodávateľ: Lenka Po l Ăł n y i o v á , TuĹľina
Zverejnené dňa 12.02.2013
0,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o zriadenĂ­ vecnĂ©ho bremena
Dodávateľ: SlavomĂ­r P o l Ăł n y i, VyšehradnĂ©
Zverejnené dňa 12.02.2013
0,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva na poskytovanie sluĹľieb v oblasti stravovania
Dodávateľ: Milan Svitok - STRAVOVĂ’A, spol. s.r.o Prievidza
Zverejnené dňa 11.02.2013
ks / 2,76 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - pozemok pè 90363 - zast.plochy a nádv.-149 m2
Dodávateľ: Obec Nitrianske Pravno
Zverejnené dňa 07.02.2013
2100,00 €
Dokument vo formáte PDFDodatok è.9 k zmluve 1/VS/PD o záväzku verejnej sluĹľby
Dodávateľ: SAD a.s. Prievidza
Zverejnené dňa 23.01.2013
bez dph/mes. 80,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - pozemok, p.è. 729/4 - 89m2 - pre: M.Lubik
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 07.01.2013
623,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpna zmluva - pozemok, p.è. 1860/2-TTP-26m2 - pre: Ĺ .Vereš
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno, VJARSPOL s.r.o.
Zverejnené dňa 07.01.2013
260,00 €
Dokument vo formáte PDFZmluva o správe nebyt.priest. a cintorĂ­na NP,Solka,VyšehradnĂ©
Dodávateľ: Marian Harag „HALLO“
Zverejnené dňa 07.01.2013
270,00 €
Dokument vo formáte PDFKĂşpno-predajná zmluva - Ĺ koda Felicia PD-127-BU
Dodávateľ: Obec Nitr.Pravno
Zverejnené dňa 07.01.2013
1,00 €


1234567891011